navody dondu.cz
Zpět

Obchodní podmínky

1. Preambule

Dondu je webová služba, která slouží převážně k provádění rezervací a k poskytování marketingových služeb je vlastněna a provozována společností dondem apps, s.r.o., sídlem

Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 11813539, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 86938.

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti o poskytování a užívání webové služby Dondu mezi společností dondem apps, s.r.o., sídlem

Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 11813539, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 86938. a Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“).

V případě, že uzavíráte smlouvu jménem Nabyvatele – právnické osoby, prohlašujete, že jste plně oprávněni k platnému uzavření smlouvy. Používáním stránek a služeb Dondu a zejména užívání služeb po odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele.

Užíváním webové služby Dondu potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky, rozumíte jejich obsahu a souhlasíte s tím, že jste vázáni jejich ustanoveními.

2. Vymezení pojmů

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že níže uvedené pojmy mají následující význam:

Zkušební doba – Zkušební doba je až 30denní období užívání Prémiové verze webové služby Dondu Nabyvatelem, přičemž v této době je Nabyvatel oprávněn užívat Prémiovou verzi webové služby Dondu zdarma.

Poplatek – úplata za poskytování Prémiové verze webové služby Dondu.

3. Nabízené služby

Bezplatná verze – bezplatná verze je přístupná zdarma pro vytváření rezervací prostřednictvím webové služeb Dondu, pro osobní účely.

Prémiová verze – prémiová verze je přístupná za Poplatek a v rozsahu a na dobu dle konkrétního balíčku uvedenou v Ceníku.

Prémiová verze umožňuje Nabyvateli, aby se u něj dala rezervovat jeho služba prostřednictvím webové služby Dondu, ať už pro osobní, podnikatelské nebo hospodářské účely.

Další placené služby – jsou balíčky pro rozšíření Prémiové verze v určitém rozsahu, které se dají dokoupit za příslušnou cenu (např. počet odbavených rezervací, počet simultánních přístupů atd…)

4. Ceny a platební metody a objednávky

Všechny výše uvedené zpoplatněné služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen, které jsou uvedeny v Ceníku. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny akčními cenami. Ceny jsou uváděny v českých korunách (CZK).

Veškeré zpoplatněné služby a Prémiová verze se dají objednat spolu se založením Nabyvatelova účtu v rámci webové služby Dondu, nebo případně v rámci již existujícího účtu, u kterého chce Nabyvatel placené/prémiové služby rozšířit nebo prodloužit.

Cena za objednanou Prémiovou verzi či další placené služby se hradí převodem na příslušný účet uvedený Poskytovatelem v rámci objednávky.

5. Smlouva o poskytování Prémiové verze nebo dalších placených služeb

Smlouva o poskytování Prémiové verze nebo dalších placených služeb je iniciována mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem v okamžiku uskutečněním objednávky a je potvrzena v okamžiku úspěšného dokončení platby. Úspěšným dokončením se rozumí, že částka dle objednávky byla v celém rozsahu připsána na účet Poskytovatele uvedeného v objednávce, a to nejpozději do 15 dnů od učinění objednávky. Po připsání příslušné částky na účet Poskytovatele zašle Poskytovatel Nabyvateli fakturu.

Smlouva o poskytování Prémiové verze nebo dalších placených služeb je uzavřena dle rozsahu konkrétního balíčku uvedeného v Ceníku na základě Nabyvatelem učiněné objednávky.

Nezaplacením příslušného poplatku Nabyvatelem Smlouva o poskytování Prémiové verze nebo dalších placených služeb nevznikne.

Všechny zpoplatněné služby, je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 14 dnů od data aktivace.

6. Aktivace služeb

K aktivace služeb poskytovaných na základě Bezplatné verze dochází při registraci Nabyvatele.

K aktivaci Prémiové verze nebo dalších placených služeb dochází nejpozději 7 dní od připsání Poplatku na účet Poskytovatele.

Ukončení poskytování služeb dochází zrušením účtu ze strany Poskytovatele nebo Nabyvatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet Nabyvatel v případě porušení těchto podmínek či dobrých mravů ze strany Nabyvatele.

7. Používání služeb

Veškeré služby poskytovány v rámci webové služby Dondu jsou Poskytovatelem poskytnuty pouze k řádnému a běžnému užití. Zneužívání služeb poskytovaných v rámci webové služby Dondu je zakázané. V případě zneužívání těchto služeb si Poskytovatel vyhrazuje právo na zrušení účtu Nabyvatele a přerušení poskytování služeb.

Za zneužívání služeb Poskytovatel považuje zejména:

8. Ochrana údajů a informací

Osobní údaje Nabyvatele a další související údaje a informace (dále jen “údaje”) Poskytovatel shromažďuje a zpracovává za účely:

Další důvody a účely shromažďováním osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto podmínek (dále jen Zásady).

Tyto údaje Poskytovatel v souladu se Zásadami užívá zejména ke zlepšení služeb poskytovaných prostřednictvím webové služby Dondu nebo jejich customizace dle požadavků Nabyvatele.

Nabyvateli mohou být v souladu se Zásadami na základě některého z příslušných právních titulů zasílány obchodní sdělení (newslettery) ze strany Poskytovatele na emailové adresy uvedené při vytváření nebo změně Uživatelských účtů.

Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že je poskytuje dobrovolně. V případě potřeby opravy údajů může Uživatel využít práva na opravu údajů blíže specifikovaného v Zásadách.

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré údaje shromážděné o Nabyvateli v souvislosti s poskytováním webové služby Dondu nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny. Poskytovatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat a dále je využívat zejména za účely plnění závazků vyplývajících mu z objednávky nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy a dále též v souvislosti s nabídkou dalších služeb Nabyvateli souvisejících s webovou službou Dondu, jejího zlepšování či k její customizaci.

Poskytovatel přijal dle GDPR vhodná a přiměřená technická a organizační opatření zejména k zajištění bezpečnosti zpracování údajů, která provádí jakožto zpracovatel pro jednotlivé správce osobních údajů, tedy zejména Nabyvatele. Základní povinností Poskytovatele je zpracování údajů dle pokynů Nabyvatele, resp. Uživatele. Naopak Poskytovatel neručí za užívání webové služby Dondu v rozporu se Zásadami či Podmínkami, nebo za neoprávněné zpracování údajů ze strany Nabyvatele, resp. Uživatele.

Veškeré údaje a informace, které Poskytovatel získá od Nabyvatele v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím webové služby Dondu, mohou být poskytnuty jiným subjektům jen je-li to třeba pro řádné poskytování služeb poskytování služeb ze jejichž účelem Nabyvatel webovou službu Dondu využívá.

Údaje o Nabyvateli získané v souvislosti s poskytováním webové služby Dondu je Poskytovatel oprávněn použít v souladu se Zásadami, přičemž je však povinen respektovat práva a oprávněné zájmy Nabyvatele a může tak činit pouze takovým způsobem, v jehož důsledku nevznikne Nabyvateli újma.

V případě, že by se Nabyvatel/Uživatel či zákazník domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může uplatnit svá práva dle sekce „Práva Vás jako uživatelů“ Zásad.

V případě, že je zpracování založeno na souhlasu, je Nabyvatel/Uživatel oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů také odvolat. V takovém případě však Poskytovatel nemůže zaručit plnou funkčnost či využití aplikace.

Nedílnou součástí jsou i ujednání o zpracování osobních údajů Nabyvatele nebo jeho zákazníků, které jsou sjednány v těchto Podmínkách v následujícím článku a v souladu s požadavky GDPR.

9. Zpracovatelská smlouva

Tyto podmínky obsahují rovněž náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 a násl. GDPR, a to v následujícím znění.

Poskytovatel v rámci Smlouvy dle těchto Podmínek může zpracovávat pro Nabyvatele jako zpracovatel ve smyslu čl. 4 bod 2 a čl. 28 GDPR, osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách nebo Zásadách, a to v rámci uváděných účelů, operací.

Zpracování osobních údajů bude ze strany Poskytovatele probíhat po dobu účinnosti smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek. Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Poskytovatel dodržuje mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a zajišťuje, aby osoby oprávněné pracovat s osobními údaji Nabyvatele u Poskytovatele zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

Poskytovatel přijme všechna nezbytná opatření požadovaná podle článku 32 GDPR a nebude využívat zpracovávané osobní údaje pro vlastní potřebu a za jiným účelem, než pro plnění Smlouvy či účely specifikované v Zásadách.

Poskytovatel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odst. 2 a 4 čl. 32 GDPR. Poskytovatel zároveň zohledňuje povahu zpracování a je Nabyvateli nápomocen prostřednictvím vhodných technický a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností Nabyvatele jakožto správce osobních údajů při vyřizování žádostí o výkon práv subjektu údajů dle GDPR.

Poskytovatel je povinen poskytovat součinnost Nabyvateli při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici, a dále i při komunikaci a prokazováním splnění povinností Nabyvatele na úseku ochrany osobních údajů před dozorovým úřadem.

Poskytovatel je povinen na žádost Nabyvatele vymazat všechny osobní údaje, nebo je vrátit Nabyvateli po ukončení Smlouvy, ledaže právní předpisy stanoví povinnost k uložení takových osobních údajů.

Poskytovatel je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů dle Smlouvy min. v rozsahu stanoveném v odst. 2 článku 30 GDPR.

Jakékoliv podezření ohledně porušení zabezpečení osobních údajů nebo ohledně jiného neoprávněného přístupu k osobním údajům je povinen Poskytovatel nejpozději do 24 hodin od zjištění hlásit emailem administrátorovi Nabyvatele.

Nabyvatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem v souladu s Podmínkami a Zásadami.

10. Omezení odpovědnosti a vyloučení záruky

Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou výpadkem poskytováních služeb a serverů, na kterých tyto internetové služby běží, stejně tak není Poskytovatel odpovědný za újmu způsobenou třetími osobami, které způsobí újmu zákazníkům, kteří si u nich prostřednictvím webové služby Dondu zarezervovali poskytnutí služby.

Poskytovatel jasně uvádí, že služby jím poskytované na základě těchto podmínek slouží k pouhé rezervaci služeb třetích stran, které tyto služby v rámci webové služby Dondu nabízí. Poskytovatel však neodpovídá za provedení/neprovedení těchto služeb poskytovaných třetími stranami jakožto i za jejich kvalitu a provedení.

Nabyvatel tak webovou službu Dondu užívá výhradně na své riziko.

Poskytovatel neposkytuje záruku za:

11. Závěrečná ujednání

Strany si sjednávají, že veškeré jejich právní vztahy se řídí Českým právním řádem. Nabyvatel výslovně souhlasí, že k řešení jakýchkoliv sporů nebo nároků ze Smlouvy vůči Poskytovateli nebo sporů a nároků souvisejících s používáním webové služby Dondu je místně příslušný Okresní soud v Ostravě, resp. Krajský soud v Ostravě v případech, kdy je stanovena příslušnost tohoto soudu.

Poskytovatel si vyhrazuje kdykoliv změnit tyto podmínky, o změnu podmínek Poskytovatel uveřejní na svých stránkách a oznámí jejich změnu Nabyvateli.

Podmínky jsou platné od 20.01.2022

V Ostravě dne 20.01.2022