navody dondu.cz
Zpět

Ochrana osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Pro společnost dondem apps, s.r.o. se sídlem Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 11813539, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 86938 je důležitá ochrana vašich osobních údajů při využívání námi poskytnutých služeb. V tomto dokumentu jsou popsány zásady, na základě, kterých bude pracováno s vašimi údaji. V případě dotazů nás kontaktujte na emailovou adresu uvedenou níže.

Zpracování vašich údajů, důvody zpracování

Při využití naší rezervační platformy Dondu budou uchovány vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje o vašich rezervacích. A to na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) pro účely ochrany právních nároků a vedení naší vnitřní evidence a kontroly. Konkrétně se jedná o náš oprávněný zájem ochrany právních nároků a řádného fungování našich služeb a jejich kontroly.

Druhým důvodem zpracování vašich údajů je situace, kdy je poskytnut váš souhlas se zpracováním nebo je zpracování nezbytné pro platnost smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli.

Údaje, které zpracováváme v případě, že využijete naše služby

Účely, ze kterých jsou tyto údaje zpracovávány

V případě využití našich služeb mohou být vaše osobní údaje sdíleny s následujícími druhy příjemců:

Můžeme sdílet údaje, které neumožňují zjištění Vaší totožnosti (např. statistiky a jiná agregovaná data). Tedy pouze informace bez jakékoliv vazby na osobní údaje.

Práva Vás jako uživatelů

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat informace o: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, informace o jiných příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, informace o tom, na jak dlouho budou tyto osobní údaje u nás uloženy.

Právo subjektů na opravu osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo na výmaz vašich údajů z naší databáze, pokud už neexistuje další oprávněný důvod pro jejich zpracování. Např. v případě že odvoláte souhlas s jejich zpracováním a neexistuje již další oprávněný důvod pro jejich zpracování, v případě, že už vaše účely nepotřebujeme pro účely, pro které byly zpracovány, v případě že máte podezření, že jsme vaše údaje nezpracovali v souladu s platnou právní úpravou.

Právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností nebo v případě, kdy je zpracování údajů v souladu s našimi právními nároky a jejich výkonu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich údajů v případě že:

Popíráte přesnost vašich údajů, které zpracováváme, a to na dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti.

Protiprávního zpracování, pokud nebyl učiněn výmaz a v případě vznesené námitky (viz. níže).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, dále máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případech, že:

Zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě

Zpracování se provádí automatizovaně

Máte právo, aby tyto vaše údaje byly námi předány jinému správci přímo, pokud je to proveditelné.

Tímto právem nemohou být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, v případě jsou-li používány pro účely přímého marketingu, v takovém případech přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat. U jiných případů přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat v případě, že nebudeme mít jiné závažné či oprávněné důvody k tomu, abychom tyto údaje nadále zpracovávali.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, případě, že se domníváte, že zpracováním vašich údajů došlo k porušení právních předpisů.

Uchovávání osobních informací

K ukládání dat využíváme služby poskytovatelů hardwaru, síťového připojení a datového uložiště. S těmito poskytovateli, společností WEDOS Internet, a.s máme uzavřenou veškerou potřebnou smluvní dokumentaci, která je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy.

Změny zásad ochrany osobních údajů

V případě jakékoliv změny v tomto dokumentu, které můžeme učinit, budou tyto změny publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné a možné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na: info@dondu.cz

Další Informace

Vaše práva jsou blíže upravena v: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, konkrétně v čl. 15 – 21 a čl. 77

Více se dozvíte na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů

Podmínky jsou platné od 20.01.2022

V Ostravě dne 20.01.2022